KHI DAT HANG ONLINE 2 1
KHI DAT HANG ONLINE 3

ĐỒ UỐNG

Đồ uống

Bia Sài Gòn

21.000

Đồ uống

Bia Tiger bạc

25.000

Đồ uống

Bia chai Hà Nội

17.000

Đồ uống

Bia Heniken

25.000

Đồ uống

Cocacola

15.000