GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH

  • Có kinh nghiệm quản lý chuỗi ở những nhà hàng khác có từ 10 nhà hàng trở lên
  • Có quy trình đồng bộ hoá chuỗi có thể áp dụng ngay
  • Có tầm nhìn cho thương hiệu phát triển
  • Yêu thích công việc kinh doanh nhà hàng
  • Là người hành động nhanh, dứt khoát trong công việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *